عاشق به سختی کشیدن ، درد دیدن ، زجر داده شدن

یک بیمار عاشق ، عاشق به سختی کشیدن ، درد دیدن ، زجر داده شدن آن هم به نوعی که با احساسات یا افکارش یکیست و آزاد است و بیشتر از آن سختی نکشد و نبیند و فرار نکند .

یک آخر ، یک آخر دیگر ، هزاران آخر دیگر …

آخر های پوچ گرا .

این است مملکت من و مردمانش ، هر کدام آخری هستند برای خودشان شاید هم آخران پوچ و بی هدفشان فقط زنده بودن است و شاید طعم زنده بودن و زندگی کردن را بفهمند .

یکی عادت دارد عاشقانه زجر بکشید ، یکی عادت دارد روزانه قیمت ها گرانی نان و گوشت و شیر و گندم را بشنود دیگری عادت دارد تحریم را بشنود ودیگر تری چک های برگشتی ، خنده های بیمار گونه ، عشق بازی با پول های بادآورده ، و هر کدام به نوعی با این سختی ها و درد کشیدن ها و یا خبر بد شنیدن ها لذت می بریم ، شاید باورتان نشود ولی این عادت است و عادت لذت بخشی که به ما گفته اند ، زمانی خدا را می فهمی و احساس میکنی که درد بکشی ، درد روح ، درد جسم ، درد از دست دادن یکی ، درد بدترین سختی ها و شیرین است .

در خارج از این جمع به ما می گویند ، بیمار و در داخل هم اگر سرت به کار خودت باشد که می شوی جزوی از ، اجتماع سالم و اگر صدایت را بلند تر کردی ، نورت را روشنایی اش را بیشتر کردی تو یک ، بیمار خارجی هستی ، خارج از افکار اجتماع ما .

خنده دار است ، ولی همین است دنیای این روز های مملکتم من ، بعد از شنیدن خبر های بد ، غرق می شویم در دنیایی از سیاهی و پوچی و به زبان مغز در می آوردییم و می گوییم خدایا شکرت و چه لذتی است به تو نزدیک تر شدن و زندگی سخت تر شدن تو تنها پناهم باشم و سربلندی من تنها جلوی تو مالک هستی باشد و خلق زنده خود .

سلام واقعیت !
سلام خبر های بد .
سلام تلویزون های میلی ،

سلام شنیدن خبر تغییر قیمت ها ،
سلام شاید ، شنیدن انبار کردن از خود !!
سلام حجموم تصویر برداری های مضرر شهر ،
سلام روال عادی ،
سلام ، سلام علیک های دوستانه ،
سلام موسیقی با طعم زخم عاشقانه ، تکرار عاشقانه های سیاه و عادی و عادت نرسیدن های بسیار .
سلام شروع تکرار ،
سلام زخم ها و فکر های سیاه و خسته !
سلام بابی لبخندی ،
سلام به بحث تغییر قیمت ها !!! هر کس در کار خودش 🙁
سلام به آه های پشت سر هم ، آه آه آه
سلام به لعنت هایی که بر زبانمان جاری مشود از روی اجبار ، لعنت ، لعنت بر . . .
سلام به بگذریم ها
و تکرار این سلام ها در روز
و من تنها با شنیدن این سلام ها خدا را شکر میکنم و قسمم را با خدا به یادم می آورم .

آخرها ، آخرهای پوچ و تهی ، آخر های پر تکرار

نوشته از آقای آخر

تصویر از SiminaArt

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *