بیشتر از فکرم

خدا درون اندیشه و قلب من نشسته است !من تنها سیگار می کشم و به بیشتر از فکرم از او سوال دارم !!!!

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در مینیمال برچسب خورده با

درک واقعیت

تلخ تر از #واقعیت ، درک واقعیتی است که هیچ راه فراری از آن نیست .

واقعیت

تلخ تر از #واقعیت ، درک واقعیتی است که هیچ راه فراری از آن نیست .

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در مینیمال

با ارزشترین لحظه زندگی

زمانی یاد گرفتی چطوری با تنهایی ها زندگی کنی با ارزشترین لحظه زندگیهلحظه فراتر از هر داشتنلحظه برنده شده و غلبه کردن بر این دنیای دو نفره یا چند نفرهثانیه های با ارزش که تو در آن خلق می کنی و عاشق می شوی ولی عاشق خود و زندگی و خلقیات

عشق یعنی ..

عشق یعنی با نبودن تو تمام لحظه ها خرابه …

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در مینیمال

شغل شریفم

شغل شریفم تجاوز به حریم خصوصی انسان هاست ، بعدم ناپدید شدنه . . 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در مینیمال