درک واقعیت

تلخ تر از #واقعیت ، درک واقعیتی است که هیچ راه فراری از آن نیست .